listusers2.sh 436 B

1234567891011121314151617181920
 1. #!/bin/bash
 2. #Guardar IFS anterior
 3. #SAVEIFS=$IFS
 4. #IFS=$(echo -en "\n\b")
 5. #for linea in $(cat /etc/passwd); do
 6. # echo "$linea"
 7. #done
 8. #Restauramos contexto
 9. #IFS=$SAVEIFS
 10. while read linea; do
 11. user=$(echo "$linea" | cut -d: -f1)
 12. uid=$(echo "$linea" | cut -d: -f3)
 13. shell=$(echo "$linea" | cut -d: -f 7)
 14. if [ $shell != "/usr/sbin/nologin" ]; then
 15. echo -e "user: $user($uid)\tgid: $(id -gn $uid)($(id -g $uid))"
 16. fi
 17. done < /etc/passwd